نرم‌افزار انبارداری آرپا

  برخی از مشخصات نرم‌افزار انبارداری آرپا  

 

 

  گروه بندی کالا به صورت درختی تا سطح نامحدود و امکان گزارشگیری بر اساس گروه بندی درختی کالاها   امکان معرفی انبار پیش فرض برای هر کالا و پیشنهاد آن در هنگام صدور برگه های انبار   امکان معرفی نقطه سفارش جهت عملیات انبار و بازرگانی و تهیه گزارش و آلارمهای مربوط به نقطه سفارش   معرفی حداقل و حداکثر موجودی انبار به تفکیک کالا و تهیه گزارشات مربوطه   امکان معرفی دسترسی کاربران به انبار. با استفاده از این امکان انباردار فقط به انبارهایی که اجازه داده شده دسترسی خواهد داشت   امکان معرفی واحد شمارش اصلی برای هر کالا و بیشمار واحد فرعی با نسبتهای مشخص در سطح کالا و استفاده از آنها در محاسبات بهای تمام شده و گزارشات انبار   معرفی چهار واحد شمارش متغیر برای کالاها و استفاده از آنها در گزارشات با نام قابل تعریف   امکان معرفی تمامی موارد پیش نیاز برای ثبت برگه های انبار از طریق فرمهای ورود اطلاعات بدون نیاز به خروج از فرم های مربوطه   امکان معرفی نامحدود انبار به صورت درختی تا سطح قفسه بندی ها به صورت مستقل به همراه جداسازی نوع انبار   سیستم کاملا هوشمند جهت الصاق کد اتوماتیک به کالاها با قابلیت تعریف فرمت دلخواه توسط کاربر و الصاق کد به صورت دستی   یکپارچگی بین سالهای مالی به نحوی که می توان بدون نیاز به خروج از برنامه بتوان به سال های مالی قبلی هم دسترسی داشت   امکان اینکه بتوان رسیدهای خرید را از مرجوع از فروش جدا نموده و همچنین حواله های فروش و مرجوع از خرید را جدا نمود   ارتباط مستقیم با سایر سیستمها به صورتی که با ثبت رسید یا حواله انبار و با توجه به تنظیمات شعبه صادر کننده، سند حسابداری در بخش حسابداری به صورت اتوماتیک صادر شده و کالا در انبار آماده حواله می شود   امکان ثبت اسناد حسابداری به روشهای مختلف و ثبت آن به تفکیک برگه هنگام ذخیره و در زمان دلخواه و همچنین به صورت سالیانه   مشاهده برگه های خرید، فروش و... مرتبط از طریق برگه های انبار   مشاهده موجودی تعدادی و ریالی بصورت لحظه ای از طریق تمامی برگه های انبار   ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری هزینه ضایعات و درآمد فروش ضایعات به تفکیک انبار   امکان معرفی شعب نامحدود و جداسازی عملیات انبار و تنظیمات لازم در کلیه مراحل از جمله شماره برگه ها، ترتیب و توالی برگه و حسابداری انبار به تفکیک شعبه و انبار   امکان الصاق بارکد و ارتباط دستگاه بارکد خوان با برنامه   امکان تعیین نرخ بهای تمام شده موجودی کالا به روشهای میانگین ،میانگین موزون متحرک ،fifo و شناسایی ویژه   تنظیمات حسابداری انبار به صورت کنترلی در سطح انبار و به صورت مجزا برای هر کالا   تنظیم صدور اتوماتیک برگه های رسید و حواله از طریق ثبت برگه های بازرگانی   امکان صدور مجوز رسید و حواله انبار جهت کنترل در امر کنترل کیفیت و خروج کالا با مجوز   امکان ارسال مجوز برای نگهبان جهت اجازه خروج کالا   امکان عملیات انبار کالاهای ست و عملیات تبدیل و تجزیه کالا و صدور رسید و حواله مرتبط به همراه محاسبه بهای تمام شده عملیات تبدیل و تجزیه و منظور کردن هزینه های مؤثر در محاسبات   مشاهده گزارشات حساس از طریق فرمهای برنامه بدون نیاز به خارج شدن از برگه مربوطه   امکان معرفی چندین فرمول ساخت برای مونتاژ و همچنین تجزیه کالا و نگهداری موجودی تعدادی و ریالی در انبار   امکان مشاهده کاربر صادر کننده و ویرایش کننده برگه به همراه تاریخ ثبت آنها   امکان انجام عملیات انتقال کالا بین انبار با بهای تمام شده محاسبه شده و صدور مجوز مربوطه   امکان معرفی مراکز مصرف به همراه مشخصات مرکز مصرف   امکان صدور برگه مصرف کالا و ارسال کالا جهت مصرف به تولید و یا پروژه در جریان تکمیل و منظور نمودن بهای تمام شده محموله ارسالی به حساب پروژه   امکان صدور بارنامه و مشخصات ماشین حمل و تهیه و تنظیم برگه باسکول   امکان صدور برگه برگشت از مصرف و برگشت از پروژه   نگهداری موجودی کالاهای امانی به صورت مجزا در انبارها   اجازه منفی شدن موجوی کالا و انجام کنترل های لازم   ریالی نمودن انبار بصورت اتوماتیک و همزمان با صدور برگه های انبار و بازرگانی   سیستم عطف حرفه ای بین سالهای مالی مختلف و ایجاد یکپارچگی با سایر بخشها از جمله خرید، فروش، امانت و ...   نگهداری موجودی انبار و موجودی بازرگانی به صورت جداگانه و نمایش اختلاف بین موجودی بازرگانی و موجودی انبار   امکان ارسال کالا و محصول جهت انجام خدمات و دریافت کالای جدید به همراه محاسبات ریالی انبار   عملیات انبار گردانی در پایان دوره مالی   امکان چاپ تگ انبار گردانی برای شمارش مراحل مختلف   امکان مشخص نمودن روشهای ارسال کالا در برگه های حواله   امکان تنظیم مجدد بهای تمام شده کالا با تغییر در برگه های بازرگانی   امکان ثبت بهای تمام شده تا تاریخ دلخواه و غیر قابل تغییر نمودن آنها   امکان ارسال خروجی اطلاعات (export) به excel، word، pdf و نرم افزارهای مشابه

 


  برخی از خصوصیات سیستم امانی آرپا  

 

  انجام عملیات کالای امانی به صورت امانت دادن و امانت گرفتن و همچنین پس دادن کالای امانی به همراه گزارشات   امکان ارسال مواد و کالا به پیمانکار و دریافت کالای تغییر یافته و محاسبه بهای تمام شده کالای دریافتی   گزارش کالای ارسالی به پیمانکار بصورت تعدادی و ریالی و محاسبه و نمایش موجودی نزد پیمانکار   ثبت عملیات مرجوعی به پیمانکار تحت عنوان کالای معیوب   امکان عطف برگه های امانت به عملیات خرید   امکان عطف برگه های امانت به فروش کالا   امکان نمایش موجودی کالاهای امانی در گزارشات انبار   افتتاحیه اتوماتیک مانده کالاهای امانی در ابتدای هر سال مالی   گزارش امانت دادن کالا و مشاهده تعداد پس گرفته شده و فروش رفته و باقیمانده آنها   گزارش امانت گرفته شده و مشاهده تعداد پس گرفته شده و فروش رفته یا خریداری شده و باقیمانده آنها

 


 

  برخی از گزارشهای نرم‌افزار انبارداری آرپا  

 

 

  گزارش مرور کالا از کل به جزء تا سطح برگه صادره و بالعکس   گزارش کلی کاردکس تعدادی بازرگانی به صورت تو در تو به تفکیک کالا و انبار و ریز برگه های صادره در بخش بازرگانی   گزارش کلی کاردکس تعدادی انبار به صورت تو در تو به تفکیک کالا و انبار و ریز برگه های صادره در بخش انبار   گزارش کاردکس حسابداری کالا و مشاهده بهای تمام شده حواله های صادره به صورت تو در تو   گزارش نقطه سفارش کالا و مشاهده کالاهایی که از نقطه سفارش تجاوز نموده اند   گزارش حداقل و حداکثر موجودی کالا و نمایش انحراف از حداقل و حداکثر موجودی   گزارش گردش کلی بازرگانی کالا   گزارش گردش کاردکس بازرگانی کالا به تفکیک برگه   گزارش گردش کالا درانبار به صورت کلی   گزارش گردش کاردکس انبار کالا به تفکیک برگه   گزارش کاردکس دوازده ستونی تعدادی و ریالی کالاها   گزارش گردش ریالی کالاها در انبارهای مختلف   گزارش موجودی ابتدای دوره کالا   گزارش موجودی انبار به تفکیک کالا   گزارش موجودی کالا به تفکیک انبار   گزارش برگه های رسید و حواله و مجوز رسید و مجوز حواله   گزارش کالاهای مونتاژ شده به تفکیک   گزارش از کالاهای تجزیه شده به تفکیک   گزارش برگه مصرف و برگشت از مصرف   گزارش رسید انبارهایی که هنوز فاکتور نشده اند   گزارش حواله هایی که هنوز فاکتور نشده اند   گزارش عطف حرفه ای از برگه هایی که ناقص می باشند   گزارش کالاهای ارسال جهت پروژه و مصرف کالا   گزارش ضایعات و بازیافت آن   گزارش خلاصه حواله های صادره در بازه زمانی قابل تعریف  

گزارش خلاصه رسید های صادره در بازه زمانی قابل تعریف

http://www.arpaco.ir

 

/ 0 نظر / 11 بازدید