کمیسیون فروش نرم افزار آرپا

  امکان تنظیم جداول کمیسیون بر اساس مبلغ کلی برگه   امکان تنظیم جداول محاسبه کمیسیون بر مبنای تعداد یا ریال ردیفهای برگه   امکان منظور نمودن هدف فروش در محاسبه کمیسیون   منظور نمودن اتوماتیک یا دستی کمیسیون محاسبه شده در صورتحساب اشخاص   امکان مشخص نمودن سقف کمسیون برای هر یک از اشخاص   گزارش فروش بازاریابها و پرسنل فروش و محاسبه کمیسیون بصورت مجموع   گزارش فروش بازاریابها و پرسنل فروش و محاسبه کمیسیون به تفکیک کالا  

گزارش فروش بازاریابها و پرسنل فروش و محاسبه کمیسیون به تفکیک برگه

http://www.arpaco.ir

 

/ 0 نظر / 13 بازدید