نرم‌افزار پیمانکاری آرپا

گزارشات متنوع از اقلام ارسال شده در پروژه با انواع فیلتر های مورد نیاز گزارش وضعیت قرادادهای پیمانکار و کارفرما به تفکیک صورت وضعیت معرفی نامحدود اضافات و کسور پیش فرض قراردادهای پیمانکار به صورت درصدی و مبلغی معرفی مشخصات تکمیلی:تیپ سیمان ، هوای بتن، دمای بتن، نوع سیمان،کارخانه سازنده، محلهای بتن ریزی معرفی نامحدود کسورات پیش دریافت/پیش پرداخت/علی الحساب قراردادهای پیمانکار (مانند بیمه، مالیات، پیش دریافت، علی الحساب و ...) به صورت درصدی و مبلغی به همراه درصد استهلاک پیش فرض معرفی نامحدود اضافات و کسور پیش فرض قراردادهای کارفرما به صورت درصدی و مبلغی معرفی نامحدود کسورات پیش دریافت/پیش پرداخت/علی الحساب قراردادهای کارفرما (مانند بیمه، مالیات، پیش دریافت، علی الحساب و ...) به صورت درصدی و مبلغی به همراه درصد استهلاک پیش فرض ثبت صورت وضعیتهای دریافتی از پیمانکار به همراه مبالغ تجمیعی فعلی و قبلی و عوامل افزاینده و کاهنده قرارداد به همراه ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری ثبت صورت وضعیتهای ارسالی به کارفرما به همراه مبالغ تجمیعی فعلی و قبلی و عوامل افزاینده و کاهنده قرارداد به همراه ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری ثبت افتتاحیه قراردادهای پیمانکار و کارفرما به همراه ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری ثبت دریافتهای صورت گرفته به صورت نقد/چک/حواله به همراه ریز هزینه های تنخواه با ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری به تفکیک پروژه ثبت پرداختهای صورت گرفته به صورت نقد/چک/حواله به همراه ریز هزینه های تنخواه با ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری به تفکیک پروژه گزارشهای متنوع و کاربردی از پروژه ها، هزینه ها و ...

ثبت هزینه های حقوقی پرسنل به تفکیک مراکز هزینه و پروژه ها

http://www.arpaco.ir

 

/ 0 نظر / 9 بازدید