نرم‌افزار CRM آرپا

برخی از مشخصات نرم‌افزار CRM آرپا  

امکان تعریف همه افراد، سازمانها و مراجع مرتبط با شرکت (این اطلاعات فقط شامل مشتریان نمی باشد. کاربر میتواند همه عواملی را که به نوعی با آنها در ارتباط می باشد در سیستم تعریف نموده و در صورت نیاز از آنها استفاده نماید) امکان تعریف پارامترهای موردنظر به عنوان خصوصیات افراد و سازمانهای مرتبط شامل انواع فیلدهای انتخابی، توضیحی، عددی، تاریخی و ... با توجه به تعاریف داخلی سازمان و نیازهای خود کاربر امکان تعریف اشخاص مربوطه در هر سازمان و تعریف نوع ارتباط به همراه مشخصات مورد نیاز با تعریف پارامتریک و دلخواه امکان معرفی آلارمهای مورد نیاز با روشهای مختلف تکرار با تعیین روز دفعات تکرار آلارم امکان تعریف پرونده های مرتبط مانند پرونده فروش، پرونده بازاریابی، پرونده خدمات پس از فروش و ... با توجه به نیاز داخلی سازمان امکان تعریف پارامترهای موردنظر به عنوان خصوصیات پرونده ها شامل انواع فیلدهای انتخابی، توضیحی، عددی، تاریخی و ... با توجه به تعاریف داخلی سازمان و نیازهای کاربر امکان تعریف وظایف محوله به تفکیک شخص، پرونده، پرسنل و ... به همراه ثبت اطلاعات موردنظر مانند زمان شروع و پایان، فرد یا افراد مسوول و ... در راستای برقراری ارتباط بهینه بین پرسنل و گروههای کاری امکان تعریف پارامترهای موردنظر به عنوان خصوصیات وظایف شامل انواع فیلدهای انتخابی، توضیحی، عددی، تاریخی و ... با توجه به تعاریف داخلی سازمان و نیازهای خود کاربر امکان ارسال E-Mail و فکس گروهی امکان تهیه و تعریف گزارشهای موردنیاز به صورت کاملا پارامتریک با توجه به نیاز داخلی سازمان و با توجه به اطلاعات ثبت شده در هرکدام از قسمتهای طرف حسابها، پرونده ها و وظایف امکان تعیین گزارشهای خود اجرا که در ابتدای ورود به برنامه اجرا شده و به کاربر کمک نماید امکان تعریف کاربران و سطوح دسترسی برای اشخاص، پرونده ها، وظایف و ...

http://www.arpaco.ir

/ 0 نظر / 18 بازدید