معافیت‌های مالیاتی، واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات

وی در خصوص در نظر گرفتن مزایا و مشوق‌ها جهت استقرار سرمایهگذاران داخلی اظهار داشت: عدم نیاز به کسب مجوز جداگانه از ادارات و سازمان‌های مختلف، تسریع در احداث واحد صنعتی با توجه به آماده بودن امکانات زیربنایی در شهرک، اعطای تخفیف تا سقف پنجاهدرصد (50%) در قیمت حق بهرهبرداری کلیه نواحی صنعتی و شهرک‌های صنعتی واقع در مناطق کمتر توسعهیافته و محروم و … ازجمله مواردی هستند که برای استقرار سرمایهگذاران داخلی و خارجی در نظر گرفتهشده است. مقیمی خاطرنشان کرد: با توجه محدودیت‌های زیستمحیطی برای استقرار واحدهای صنعتی توسط متقاضیانی که مایل به سرمایهگذاری در مناطق توسعهیافته می‌باشند این سازمان چندین اقدام را انجام داده و برنامههایی نیز در دست اجرا دارد تا مشکل واحدهای موجود و همچنین سرمایهگذاران جدید مرتفع گردد که مهم‌ترین آن رفع موانع تولید رقابتپذیر است. وی ادامه داد: همچنین بر اساساین قانون برای سرمایهگذارانی که در شهرک‌های صنعتی اقدام به ایجاد واحد صنعتی نمایند حتی در داخل شعاع پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصدهزار نفر جمعیت به‌ جز شعاع 120 کیلومتری تهران، معافیت‌های مالیاتی پیشبینیشده در ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در نظر گرفته خواهد شد که امید است منجر به رونقبخش صنعت گردد. معاون برنامهریزی سازمان صنایع کوچک اظهار کرد: با توجه به توسعهای شدن و فراهم آمدن امکان قانونی سرمایهگذاری مشترک با بخش غیردولتی در حال پیگیری جهت تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری با همکاری سایر سازمان‌های توسعهای با محوریت مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی هستیم تا درنهایت امکان جذب سرمایه‌گذاران بیشتری را فراهم نماید. مقیمی در پایان در توضیح عملکرد صندوق ضمانت گفت: صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک از سال 1386 تا پایان سال 1393 اقدام به صدور 457 فقره ضمانتنامه به مبلغ 1990 میلیارد ریال بهمنظور پوشش کسری وثایق متقاضیان تسهیلات نموده است.

/ 0 نظر / 12 بازدید